Choď na obsah Choď na menu
 


Induktívne štúdium Biblie

28. 10. 2008

Obrázok ÚVOD: Biblia je najdôležitejšia kniha, aká bola kedy napísaná. Prehlasuje o sebe, že je slovom všemohúceho, nekonecného Boha, daným na to, aby zjavil seba samého kone cnému cloveku. Biblia je tiež najdôležitejším nástrojom pre moderného zakladatela zborov a pre pastora. “Živé a aktívne” Božie slovo je schopné prenikat do srdc a duší tých, ktorých sa snažíme získat pre Pána. Vyzbrojuje nás pre každý dobrý skutok, cím je urcite aj naša služba znásobovania zborov po krajine. Slúži aj ako štandard, podla ktorého meriame a hodnotíme každé ucenie, konanie, tradíciu a každú inú knihu. História, tradícia a ludský intelekt nás môžu zavádzat, ale Biblia stojí pevne ako Božia pravda. Jej ucenie je vždy správne. Jej proroctvá sa vždy naplnia. Jej slová nám pomáhajú získavat stratených a odporovat zlu. Biblia je nepostrádatelná pre náš krestanský život a službu. Kedže veríme, že Biblia nám bola Bohom daná, aby nás viedla, musíme k nej pristupovat pozorne a správne s nou zaobchádzat (2Tim.2:15). Božská povaha Písma si vyžaduje, aby sme ho cítali skôr so zámerom ucit sa z neho, než aby sme tu hladali to, co chceme pocut. Ako si môžeme byt istí, že správne rozumieme Božiemu slovu? Induktívna metóda štúdia Biblie je vytvorená tak, aby pomáhala každému veriacemu – laikovi alebo pastorovi, lepšie porozumiet uceniu Božieho slova. Preto je induktívne štúdium Biblie hlavnou náplňou služby Precept Ministries.

I. INDUKTÍVNY VS. DEDUKTÍVNY

Indukcia a dedukcia sú dva druhy logického zdôvodnovania. Obidva sa zaoberajú so všeobecným aj konkrétnym. Obidve metódy vedú k záverom, avšak presne opacným spôsobom. Deduktívne zdôvodnovanie vedie od všeobecného ku konkrétnemu, kým induktívne vedie od konkrétneho ku všeobecnému. Obidve metódy krestania používajú pri štúdiu Biblie, ale obvykle si neuvedomujú, ako každá metóda ovplyvnuje ich štúdium a závery, ku ktorým vedie.

A. Deduktívny prístup. Deduktívne zdôvodnovanie používajú ludia v rôznych profesiách. Dedukcia je cenná schopnost a bolo o nej napísaných vela kníh. Zámerom tejto lekcie nie je znehodnotit platnost dedukcie, ale upozornit na to, že je to menej vhodná metóda biblického štúdia.

1. Deduktívne zdôvodnovanie. Deduktívne zdôvodnovanie smeruje od všeobecného ku konkrétnemu. To znamená, že zacína pri známej a prijímanej myšlienke alebo predpoklade. Toto stanovisko sa potom prirovnáva ku konkrétnej situácii a sformuluje sa záver. Základom tohto záveru je fakt, že všeobecná myšlienka je pravda a konkrétna situácia sa na nu podobá. Inými slovami, všeobecná myšlienka vedie, alebo aspon silne ovplyvnuje spôsob, akým sa pozeráme na konkrétnu situáciu. Napríklad: kedže vieme, že snehom pokryté schody sú obvykle šmyklavé, ku všetkým snehom pokrytým schodom budeme pristupovat opatrne, hoci sme sa na týchto konkrétnych schodoch nikdy nepošmykli. Naša všeobecná skúsenost so zasneženými schodmi vedie k tomuto logickému a odôvodnenému záveru. Dedukcia má jednu hlavnú slabinu. Ak je naše všeobecné chápanie nesprávne, nesprávny bude aj záver.

2. Deduktívne štúdium Biblie. Pri štúdiu Biblie môžeme používat deduktívnu metódu, ale jej slabiny ohranicujú jej použitelnost. Ked študujeme Bibliu, je dôležité, aby sme rozumeli, co hovorí Boh, než aby sme tu vkladali svoje pochopenie textu. Stáva sa, že nerozumieme zložitému veršu, a vtedy sa spoliehame na naše všeobecné chápanie Písma, aby sme dedukovali, co ten verš “pravdepodobne znamená”. To by však malo byt to “posledné východisko”. Naším prvým krokom by mala byt modlitba a uvažovanie nad veršom, môžeme ho opakovane cítat, aby sme porozumeli, co chce povedat. Ak sa rýchlo “vzdáme” a predpokladáme, že “to je nieco podobné, ako v iných veršoch”, môžeme vážne prekrúcat Božie slovo.

3. “Normálna” metóda. Deduktívna metóda je, naneštastie, pravdepodobne najviac rozšírenou metódou študovania Biblie. Výsledkom je, že len málo ludí sa naucí vela z Biblie. Kedže k Písmu pristupujú so svojím predpojatým chápaním toho, co ktorý verš znamená, nie sú schopní všimnút si a ucit sa z detailov konkrétneho textu. Ucitelia Biblie casto vedia dopredu, co chcú povedat, a tak jednoducho hladajú v Biblii verše, ktorými by podporili svoje chápanie. Božie slovo sa potom používa na podopretie našej zvesti, namiesto toho, aby komunikovalo myšlienky, ktoré ním Boh chcel vyjadrit.

B. Induktívny prístup. Induktívna metóda je v mnohých smeroch opakom deduktívnej metódy. Skúma podrobnosti konkrétnej situácie a potom sa z nich pokúša sformulovat všeobecné princípy. Obvykle sa používa v situácii, ked nemáme všeobecný princíp, ktorý by jej vyhovoval, a preto nie je možné použit dedukciu.

1. Induktívne zdôvodnovanie. Dedukcia je v zásade proces používania nám vopred známeho faktu. Indukcia je naproti tomu o ucení sa. Predpokladáme, že ešte nepoznáme odpoved, preto pozorne skúmame fakty, aby sme sa snažili porozumiet, co znamenajú. V tejto metóde je dôraz na konkrétnych detailoch a faktoch situácie.

2. Induktívne štúdium Biblie. Ked používame induktívnu metódu štúdia Biblie, pristupujeme k Písmu tak, že sa chceme ucit. Priznávame pred Bohom aj pred sebou samými, že ešte nepoznáme všetky odpovede. Naším cielom je získat porozumenie textu. Pristupujeme k nemu s odhodlaním pozorne ho skúmat a umožnit, aby skrze neho k nám hovoril Pán. Deduktívna metóda obvykle vedie k tomu, že si rýchlo pripravíme kázen – induktívna metóda vedie k duchovnému rastu. Induktívna metóda je nadradená deduktívnej metóde, pretože autoritou je tu Písmo, a nie naše chápanie textu. Je lepšia aj preto, lebo spája proces poznávania biblických princípov a ich aplikáciu v našich životoch. Ked študujeme Bibliu, vnímame, ako Boh jednal s ludmi v konkrétnych situáciách, case a v konkrétnej kultúre. Našou úlohou je sformovat z týchto faktov biblické princípy. Tie potom prenesieme do našej situácie,
aby sme ich mohli správne aplikovat v našom živote. Proces induktívneho biblického
štúdia je preto:
• Pozorovanie faktov v kontexte Písma
• Výklad, kedy nachádzame princíp, o ktorom ucí text
• Aplikácia princípu do ekvivalentnej situácie v našom živote


II. KROKY INDUKTÍVNEHO ŠTÚDIA BIBLIE

 Obrázok

Každý z troch krokov induktívneho štúdia Biblie je dôležitý.Progresívne stavajú jeden na druhom a vedú nás cez biblický text k správnej aplikácii do života. Tri kroky kladú v zásade tri rôzne otázky v súvislosti s textom.
• Co text hovorí? (Pozorovanie)
• Co to znamená? (Výklad)
• Co mám robit? (Aplikácia)

A. Pozorovanie – Co text hovorí? Prvým krokom induktívnej metódy je pozorovanie. Je to tiež najdôležitejší krok – tak, ako pevný základ je najdôležitejším pre konštrukciu budovy. V tomto kroku pozorujeme text, hladáme každý detail a zaznamenávame si svoje pozorovanie. V tomto kroku je klúcovou vecou klást si celý rad otázok, napr. Kto? Co? Preco? Kde? Kedy? atd. Tieto otázky nám pomáhajú sústredit sa skôr na to, co hovorí Biblia, než aby sme tu vkladali svoje myšlienky. Pozorne tiež vnímame kontext verša, odstavca, kapitoly a knihy, aby sme objavili a porozumeli, za akých okolností bol verš napísaný. V tomto kroku je velmi dôležité, aby sme nevykladali ani neaplikovali text. Musíme najprv objavit všetky informácie a v nasledujúcom kroku (Výklad) sa pozrieme, co to znamená.

B. Výklad – Co text znamená? Proces výkladu má dve casti. V prvej casti máme urcit, co tento text mal povedat pôvodnému adresátovi. V druhej casti máme formulovat zvest textu, ciže biblický princíp, ktorý by sme mohli aplikovat v inej podobnej situácii. Toto je dost zložitý krok, ktorý si vyžaduje vážne rozmýšlanie, modlitby a vedenie Svätým Duchom. V tomto bode musíme porovnat všetko naše porozumenie pôvodnej historickej, zemepisnej, politickej, kultúrnej a náboženskej situácie s faktami, ktoré sme odkryli pri pozorovaní textu. Všetky fakty, ktoré sme si nevšimli pri pozorovaní textu budú, teraz brzdit našu prácu. Teraz je tiež cas, aby sme porovnávali tento text s inými podobnými textami a aby sme videli, ci nám môžu pomôct v chápaní zvoleného textu. Musíme mat na zreteli, že neprekrúcajú fakty textu, ktorý študujeme. Ak význam textu je pre nás ešte stále nejasný, bude potrebné vrátit sa k pozorovaniu a hladat viac informácií.

C. Aplikácia – Co mám robit? Posledným krokom induktívneho štúdia je aplikácia. V tomto bode už máme výsledky výkladu a rozhodujeme sa, ako by sme princíp mohli aplikovat do našej situácie. Ak sme pozorne skúmali pôvodný kontext a poznáme jeho detaily, môžeme hladat podobné kontexty vo svojom živote. V tomto kroku môže byt zložité urcit, aká dnešná situácia je skutocne analogická s pôvodnou situáciou. Niekedy môžeme len povedat, “takto hovorí Pán”, ked chceme vyjadrit, že táto podobnost tu existuje. Ak naša situácia je naozaj zhodná so situáciou v biblickom texte, potom môžeme predpokladat, že Pán ocakáva, aby sme túto zvest aplikovali na seba. V tomto prípade je dôležité vyjadrit konkrétne a jasne, “co máme robit”.


III. BUDOVANIE PEVNEJ PYRAMÍDY

Je dôležité, aby sme nepreskocili žiadny z krokov. Je nemožné správne povedat, co text znamená bez toho, aby sme ho najprv plne nepozorovali a márne by sme sa pýtali, ako ho máme aplikovat, ked nevieme, co text znamená. Ked teda chceme induktívnu metódu vhodne používat, je kriticky dôležité venovat štúdiu potrebný cas.  Najcastejšou chybou pri používaní induktívnej metódy je, ked strávime príliš málo casu vo fáze pozorovania. Osoba, ktorá študuje Bibliu, si rýchlo prejde text a predpokladá, že vie, co text hovorí. To marí proces ucenia. Výsledkom je chápanie textu, ktoré je také isté, aké bolo na zaciatku procesu. Nedovolili sme Písmu, aby k nám hovorilo a aby nás ucilo. Ked takýmto spôsobom pristupujeme k Božiemu slovu, naše biblické poznanie bude stagnovat. Biblia je živá a aktívna. Nikdy nebudeme môct plne chápat hlbku jej ucenia. Vždy ostane ešte nieco navyše pre každého študenta Božieho slova, co by sa ešte mohol naucit, ak mu venuje dost casu a úsilia v snahe porozumiet mu.

Na základe:  The Alliance for Saturation Church Planting - Omega kurz, Manuál prvý, strana 124-128