Choď na obsah Choď na menu
 


Induktívna študijná Biblia

20. 9. 2010

Induktívne štúdium Biblie ako metóda štúdia Biblie  je zalo- žená na troch jednoduchých krokoch: pozorovanie biblického textu, interpretácia biblického textu a jeho aplikácia do života. Pomôcky na toto štúdium sú pripravované misijnou spolo- čnosťou Precept Ministries International a sú to vlastne pracovné materiály, knihy, ktoré vypracovala Kay Arthurová a ktoré sú prekladané a vydávané aj v slovenskom jazyku.   Okrem týchto kníh je veľmi užitočnou pomôckou aj špeciálne  pripravená Biblia - Induktivná Študijná Biblia, ktorá je  študijná v pravom slova zmysle, lebo okrem toho, že obsahuje množstvo vecí, užitočných ku štúdiu (mapy, grafy, náčrt biblických dejín, úvody k jednotlivým biblickým knihám, tabuľky...), samotný text je v dvojitom riadkovaní, so širokými okrajmi, čím sa vytvára priestor pre vpisovanie značiek do textu ako aj poznámok, ktoré sú výsledkom štúdia textu. Takáto študijná Biblie je vydaná v mnohých jazykoch ako napríklad v angličtine, v rumunskom, ruskom, poľskom a iných jazykoch...

Keďže na Slovensku nemáme žiadnu študijnú bibliu v slovenskom jazyku, naša misijná spoločnosť Precept Ministries Slovakia pripravuje projekt na jej vydanie. Je to veľmi náročný projekt čo do rozsahu práce i financií . Preto vás chcem prosiť o modlitby, za Božie požehnanie tejto práce, za spolupracovníkov, prekladateľov, za financie...

Verím, že táto študijná Biblia bude mať obrovský duchovný vplyv a význam pre cirkev na Slovensku.