Choď na obsah Choď na menu
 


Konferencie

28. 10. 2008

Obrázok 

Induktívne štúdium Biblie v Rumunsku – SURDUC 2008

 V dňoch 7.-18.7. 2008 som mal spolu s niekoľkými mládežníkmi z nášho cirkev ného zboru z Hurbanova príležitosť byť v Surducu, v rumunskom centre Precept Mini stries.  Je to inštitút induktívneho štú dia Biblie. Rumunsku. Okrem nás zo Slovenska tam boli prítomní pracovníci v oblasti indu­ktívneho štúdia Biblie zo Srb­ska, Moldav ska, Ruska, Egy­pta, Ukrajina, Kazachstan, USA a z Rumun­ska.

V tomto inštitúte majú pripravený program biblické­ho vzdelávania pre laických pracovníkov na základe prin­cí­pov induktívneho štúdia Bi­blie, ktorý obsahuje deväť zá­kladných kurzov: evanjeli­zá­­cia, učeníctvo; zakladanie  zbo­­­rov, biblické pora­denstvo; homiletika; história Izra­ela; du­chovný rast; management; biblické doktríny a posledný kurz je štúdium niektorých zložitejších predmetov.

     Induktívna metóda Biblie je vlastne „výklad Písma Písmom“. Je to metóda, ktorá nás vedie k biblickému textu a skrze text, učí nás biblický text pozorovať, objavovať skryté poklady Slova; potom na základe pozorovaného usilujeme o porozumenie textu, učíme sa text vykladať či interpretovať, čo dané pravdy znamenali pre prvých poslucháčov či čitateľov a nakoniec nás pozýva k aplikácii tohto slova do vlastného života, aby sme žili Slovom Božím.

Ester - Samko - Emil - Darko

Obrázok

Obrázok

 S lektormi Miou a Costelom Oglice  

Takto sme teda v Rumun­sku jedenásť dní študovali prvý list apoštola Pavla Korin­ťanom druhú časť 7-16. Objavovali sme tajomstvá Božieho slova o manželskom živote /7/, o skutočnej slobode Božích detí 8-10/, o Večery Pánovej /11/, o pravej biblickej duchovnosti, ktorá má svoj stred v Kristovej láske /12-14/, o úžasnej nádeji nášho života viery, ktorá smeruje ku slávnemu koncu vo vzkriesení mŕtvych /15/Verím, že tento pobyt Pán požehná k tomu, aby naša láska k Slovu porástla a s ňou aj túžba a odvaha viery túto službu rozvíjať aj v našich zboroch na Slovensku.

Chcel by som pri tejto príležitosti  pripomenúť, že misijná služba induktívneho štúdia Biblie funguje aj u nás na Slovensku už viac než 10 rokov. Som vďačný Bohu, že niektorí bratia a sestry ako aj nie­ktoré naše cirkevné zbory sú s touto slu­žbou už oboznámení a po­­užívajú toto štúdium na biblických hodinách, tá­bo­roch alebo na domácich skupinkách, sesterských krú­­žkoch... Chcem vám preto znova dať do pozornosti knihy, ktoré už v tejto oblasti máme pri­pravené v slovenčine. Sú v rubrike "Knihy".

Na záver vás chcem všetkých pov­zbudiť k osobnému štúdiu Biblie touto metódou, aby ste mali radosť zo Slova a rástli tak Božím Slovom k miere dospelosti Kristovej Ef 4, 13. Podobne chcem povzbudiť farárov, pastorov, kazateľov, misijných pracovníkov a vedúcich cirkevných zborov k induktív­nemu štúdiu Biblie na biblických hodinách, domácich skupinkách, na misijných stani­ciach, na táboroch, na vyučovaní náboženstva, katechetiky... Veď čím bude duchovne živý veriaci človek ak nie každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích Mt 4,4. Čím budeme ľudí v našich zboroch vystrojovať pre osobný víťazný život viery i pre službu aby v zmätku našich dní neboli zmietaní rôznymi duchovnými prúdmi doby, ak nie Božím slovom? Ef 4,14. Je mojou modlitbou, aby vaša láska k Bohu vždy viac a viac rástla pravou známosťou a každým porozumením, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie; aby ste boli čistí a takí, na ktorých živote sa nik nemôže právom uraziť  na deň Kristov, aby ste boli naplnení ovocím spravodlivosti doneseným skrze Ježiša Krista , na slávu a na chválu Božiu. Fil 1, 9-11. D.Králik