Choď na obsah Choď na menu
 


Knihy induktívneho štúdia Biblie

 

 Obrázok              Čo ak:

  • Boh môže tvojmu životu dať cieľ a zmysel?
  • Boh ti môže ukázať ako žiť v dnešnej dobe?
  • Boh sľúbil, že ťa bude milovať a že sa o teba postará?
  • Ak Boh skutočne dokáže urobiť všetky tieto veci, nechcel by si s Ním mať hlboký a úprimný vzťah?
  •  Kniha Bože si tam? Bude tvojim sprievodcom na výprave Evanjeliom podľa Jána, ktoré mení život. Kniha je dobrá ako „štart“ na objavovanie právd Božieho slova pre každého nováčika alebo užitočných pár lekcií pre štúdium v skupinke. Zaraduješ sa, keď sám pre seba objavíš: Áno! Je tam!Áno!  Má záujem! Áno! On o tebe vie!                                                              Hovorí ti svoje Slovo.             JánUkážka1Lekcia

                               Kniha je vo formáte A5, má 225 strán a stojí 2Eur (+ poštovné).

 

 

Obrázok Objavuje poklady Evanjelia podľa Jána s levom Leom!

Tvorivý spôsob ako osloviť mladé mysle a mladé životy. Krok za krokom je séria biblických štúdií určených pre dorast či deti vo veku 10-12 rokov. Túto dyna­mickú sériu môžu využiť rodičia, vedúci nedeľ ných škôl v cirkvi, kresťanskí učitelia a vedúci domácich skupiniek. Krok za krokom zbavuje nudy pri štúdiu Biblie a prebúdza záujem mla­dých dozvedieť sa viac.  Kniha je vo formáte A4, má 144 strán. Stojí  2 Eur (+ poštovné).

OBSAH:

Prvé stretnutie s Leom

                                                            Leove rady k štúdiu

                                                            Lekcie 1-17

                                                            Dodatok - pracovné listy 

                      

 Obrázok                                                                    Manželstvo bez sklamaní

 

Vo svete, ktorý nás bombarduje odpove ďami sa pýtame, čo Boh hovorí o úlohe muža a ženy v manželstve, o komunikácii v man­želstve, o sexe a láske, o rozvode a novom manžel­stve, o financiách a výchove detí? Man želské páry, ale aj slobodní, muži aj ženy môžu vedieť a žiť v súlade s Božími odpo­veďami a zažiť manželstvo, ktoré nebudú ľutovať, manželstvo bez sklamaní" - píše Kay Arthu rová, autorka knihy. Kniha je výborná pre manželské ale i pred­manželské poradenstvo.
 

            ManželstvoUkážka1Lekcia

Kniha je vo formáte A5, 227 strán a je pripravená vo forme pracovných listov. Cena  3 Eur (+ poštovné).  

 

OBSAH

 

1 Rozdiely medzi mužom a ženou                                               

2 Rola ženy                                                                                          

3 Podriadenie                                                                                        

4 Úloha muža                                                                                          

5 Vzor muža a ženy                                                                              

6 Komunikácia                                                                                      

7 Láska I                                                                                              

8 Láska II                                                                                            

9 Sexuálny vzťah                                                                                  

10 Stálosť manželstva                                                                                   

11 Rozvod a druhé manželstvo I                                                              

12 Rozvod a druhé manželstvo II                                                             

13 Dávanie

14. Peniaze        

15. Rodina a deti                      

16. Deti

Záverečné slovo                                                                                        


   

 

 Obrázok

Vyslobodenie z pút Božou mocou.     Je to jednoduché indu­ktívne štúdium Galaťanom a Efeža­nom. Je to kniha o tom, ako žiť v Kristovej slobode v rôznych obla­stiach života viery. Je pre indivi­duálne ale i pre skupinové štúdium zvlášť pre nových veriacich. Kniha je vo formáte A5, má 70 str. a stojí 2 Eur (+ poštovné).

„Mnohé kresťania strácajú nádej, lebo nepoznajú pravdu. Boj ich zastihne nepripravených, šípy ne­pria­teľa zasahujú a osídla hriechu spútavajú. Legalizmus čiže zákoníctvo zväzuje a me­­tó­dy jednoduchých a rýchlych riešení zlyhávajú. Ako sa zbaviť pút, ako a u koho hľadať možnosť oslo­bodenia?“,  pýta sa autorka knihy Kay Arthurová.

Toto induktívne štúdium listu Galaťanom a Efeža nom otvorí hľa­dajúcim cestu k jedinečnej slobode.

                                                                          VyslobodenieUkážka1Lekcia
OBSAH

 Ako začať

Vyslobodenie z pút – Božou mocou

Galaťanom

Prvý týždeň     Spasený z viery, no v otroctve zákona?

Druhý týždeň  V otroctve minulosti

Tretí týždeň     Mám slobodu od svojho tela?

Štvrtý týždeň   Si dedičom milosti... Tak ži podľa toho!

Piaty týždeň    Ako žiť v moci Ducha Svätého?

Šiesty týždeň   Patríš Mu a nesieš Jeho kríž

 

Efežanom

Prvý týždeň     Prečo si v otroctve toho, čo si o tebe myslia iní?

Druhý týždeň  V bezpečí a posadený v nebesiach s Ježišom!

Tretí týždeň     Milosť, ktorá zahaľuje a dáva

Štvrtý týždeň   Milovaný bez podmienok

Piaty týždeň    Je ti odpustené – dokážeš aj ty odpustiť?

Šiesty týždeň   Ako môžem žiť v láske?

Siedmy týždeň Stoj pevne!

 

           Kniha TitoviObrázok

List apoštola Pavla Titovi - hoci napohľad malý a skromný, obsahuje množstvo Božích právd. Táto kniha, ktorá je vlastne 4 týždňovým kurzom s tromi lekciami, pomáha čitateľovi objavovať tieto úžasné Božie pravdy. Ponúka odpovede na otázky ako byť človekom charakteru a integrity v spoločnosti, ktorá postráda úctu k Bohu? Ako môže človek žiť zbožný život v bezbožnom svete?

Kniha je vhodná na osobné štúdium Biblie alebo pre štúdium v malých skupinkách, pre biblické vyučovanie v cirkevnom zbore... Kniha skrze osobné štúdium Biblie induktívnou metódou ti pomôže lepšie porozumieť Božiemu slovu, prinesie uzdravenie tvojej duši a dá usmernenie tvojmu životu.
                                                                          

                                                                           TitUkážka1Lekcia

Formát A4, 45 strán.Cena 2 Eur (+ poštovné)

 

Ku tejto knihe je možné zakúpiť si aj sadu DVD (6 lekcií video nahrávky vyučovania), ktoré je možné použiť ako osobný sprievodca štúdiom Titovi, tak aj pre štúdium v cirkevnom zbore, či v skupinke. 

Sadu DVD je možné zakúpiť na www.teofania.sk

 

 

Obrázok Induktívne štúdium 2 Petra

Druhý list apoštola Petra je vážnou výzvou pre cirkev v dnešnej dobe. Hovorí o tom, že v posledných časoch pred Kristovým príchodom nastane v radoch cirkvi odpadnutie od Krista a cirkvi. Zároveň dáva odpoveď na otázku: "Ako byť zachovaný od pádu a odpadnutia?" Žijeme v dobe, keď mnohí ľudia sú pokiaľ ide o duchovný život zvedení falošnými učiteľmi a falošným učením. Študuj preto tento list a počuj volanie a spomeň si na prísľuby nášho Pána Ježiša Krista. Každé Božie dieťa môže vedieť o istote svojho spasenia, môže mať dôveru v Bohom inšpirovanú pravdu Písma a nádej Kristovho príchodu.

Ide o dväť týždňový kurz s ôsmimi lekciami, ktoré ti pomôžu byť zakorenený v pravde Slova, ktoré ťa zachová pred pádom a odpadnutím od viery...

                                                                            2PUkážka1Lekcia

Kniha je vo formáte A4, 87 strán. Cena 2 Eur (+ poštovné)

 

Obrázok

Induktívne štúdium 2Timoteovi

Táto kniha je zameraná na štúdium učeníctva. Pomôže ti odhaliť tajomstvo vzťahu medzi učeníkom a jeho Majstrom, o tom, ako nasledovať svojho Majstra, Ježiša Krista, ako žiť životom učeníka a ako niesť zodpovednosť za evanjelium vo svete, v ktorom žijeme. Hovorí o charaktere učeníka Ježiša Krista, o boji viery, o pravidlách učeníctva v obraze vojaka, roľníka a športovca... Ide o 9 týždňový kurz s 13 lekciami. Materiál je vhodný na štúdium Biblie na stretnutiach mládeže, mládežníc- kych táboroch, na biblických hodinách v cirkevnom zbore, pre domáce skupinky...

                                                                        2TimUkážka1Lekcia

Kniha je vo formáte A4, 110 strán, cena 2Eurá (+poštovné).

 

                       

efezskym1.jpg

Predtým, ako apoštol Pavol hovorí, ako by veriaci v Krista mali žiť, kladie základný kameň a poukazuje na to, kto sme v Kristovi. Ak si myslíš, že si iba kolieskom v stroji, ak nepoznáš svoju skutočnú identitu, tak je toto štúdium práve pre teba. Zisti, kto si v Kristovi a v tvojom srdci sa zrodí túžba kráčať Božou cestou vo zvyšku tvojho života.


Induktívne štúdium listu Efezským v 10 lekciách.

 EfezUkážka1Lekcia

 

Kniha je vo formáte A4, 155 strán, cena 3 Eurá + poštovné.

 

p8131415.jpg

 

 Aká je skutočná, opravdová  viera? Ako by sme mali žiť svoj kresťanský život? Každý verš tohoto praktického štúdia listu Jakoba obsahuje určité inštrukcie či smernice, varovanie i povzbudenie. Nauč sa tieto Božie pravdy aby si vedel/la, ako jednať a žiť v skúškach, v pokušeniach, ako narábať so svojim jazykom, ako vzdorovať vábeniu sveta... 

 Induktívne štúdium listu Jakoba v 17 lekciách. 

 Cena 3 Eurá + poštovné

  JakubUkážka2Lekcia

    

 

 

jonah.jpg

Induktívne štúdium knihy JONÁŠ pre deti :) Týždenník v meste Ninive hľadá skvelých reportérov, aby preskúmali fakty o tomto nezvyčajnom príbehu. Budeš robiť reportáž s mužom, ktorý strávil v bruchu ryby niekoľko dní. Naučíš sa pritom mnohým úžasným pravdám o Bohu. Taktiež objavíš ako sa tvoj život môže stať úžasným dobrodružstvom viery s Bohom ak budeš poslúchať Boha a jeho slovo.

 Ukážka z prvej lekcie:

   Ukážka z prvej lekcie  90 strán;Cena: 3 eur.

 

 

mwsnap0039.jpg

 Už si sa niekedy pokúšal/la utiecť pred Bohom? Môže sa človek skryť pred vševediacim Bohom? Aké je smerovanie tvojho života? Kam ideš vo svojom živote? Táto kniha je induktívne štúdium knihy Jonáša; štúdium o tom, ako si Boh použil neochotného proroka aby zvestoval Božie milosrdenstvo ľuďom. Ale aj o prehodnotení smerovania vlastného života.  60 strán; cena 2 Eur +poštovné

                                                        JonášUkážka

   

1tes.jpg  Kniha ti pomôže porozumieť duchovnému boju, ktorý     je podnietený prítomnosťou a zvestovaním evanjelia v  tomto svete. Taktiež ti prinesie porozumenie          slávnej budúcnosti cirkvi Kristovej, keď si ju Pán        definitívne zachráni vytrhnutím z tohoto sveta.

 

 Induktívne štúdium v 11 lekciách. 130. strán. 

 Cena 3Eur + poštovné.

 Ukážka 1. lekcie. 1Tes1lekcia.pdf

 

img_20170518_182429--1-.jpgNebuďte pomýlení, pokiaľ ide o "Deň Pánov". Ľudia v cirkevnom zbore v Tesalonikách sa veľmi zaujímali o veci doby konca, rovnako ako dnes mnohí z nás. Nemali v tom ale celkom jasno až kým nedostali tento list od apoštola Pavla. Ak študuješ biblické prorocké slová o posledných veciach a túžiš po hlbšom porozumení toho, čo Boh o tom hovorí, tento Pavlov list si určite zasluhuje zvláštnu pozornosť.

Induktívne štúdium Biblie v 6. lekciách. 81. strán.

Cena: 2 Eura + poštovné. 

 

NOVINKA 

ucenictvoobal1.jpgucenictvoobal.jpg

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Učeníctvo 1Lekcia.pdf

Kniha je vhodná pre osobné stíšenie, domáce či zborové skupinky, tábory, biblické vyučovanie v zbore, pre mládež v cirkevnom zbore... 

Kniha formátu A5, 72 strán, mäkká väzba, 6 lekcií. Cena: 2 eur + poštovné.  

Objednávky na: preceptslovakia@gmail.com; mobil: 0904234172

                           

Všetky knihy je možné objednať aj na wwww.biblickaspolocnost.sk  (Taktiež na: ww.teofania.sk)